วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาคอมพิวเตอร์
อ.เจษฎา ดิษฐสุวรรณ(ครูเต้ง)
jadsadar1@hotmail.com
โทร.080-7158480
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถ
1.บอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
2.บอกคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
3.บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญ การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เป็นสิ่งจำเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย 
การสอน คอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน คือการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ    ด้วยตนเอง   ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
                     คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุกสาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายทั้ง ในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และประโยชน์หรือผลงานที่ได้ โครงงานคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ในที่นี้แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
3. โครงงานจำลองทฤษฏี (Theory Simulation)
4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)
5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

   
                                             ตัวอย่างโครงการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
                      โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 2
อาจารย์ผู้สอนนายเจษฎา ดิษฐสุวรรณ (ครูเต้ง)

โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (โครงงาน ม.2 ครั้งที่ 2)
วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 2
อาจารย์ผู้สอนนายเจษฎา ดิษฐสุวรรณ (ครูเต้ง)
                                                   

วิชาคอมพิวเตอร์
การเข้าสู่โปแกรมMicrosoft office และ โปรแกรมPaint ,Notepad,Calculator
ตัวควบคุมPower ปุ่มPower 6 ตัว
อาจารย์ผู้สอนนายเจษฎา ดิษฐสุวรรณ(ครูเต้ง)
มัลติมีเดีย  คือ การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic)  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า  มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia)   การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้สามารถจะกระทำได้โดยผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) การใช้มัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทำกิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง  สื่อต่าง ๆ ที่นำมารวมไว้ในมัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลาย ชาน่าสนใจ และเร้าความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบซึ่งนำเสนอใน รูปแบบที่มีปฎิสัมพันธ์โต้ตอบได้ ทำให้การนำเสนองานมีชีวิตชีวามากขึ้น จึงมีการนำมาประยูกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
       

               
                                                                           
    โครงงานคอมพิวเตอร์
      ประเภท................................................................

    (ชื่อโครงงาน..........................................................................................)

คณะผู้จัดทำ

1.       ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................ชั้น ม..... ห้อง....... เลขที่....... 
2.       ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................ชั้น ม..... ห้อง....... เลขที่ ......


ครูที่ปรึกษาโครงงาน
นายเจษฎา ดิษฐสุวรรณ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ง 20219 โครงงานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
โครงงานคอมพิวเตอร์

1.              ชื่อโครงงาน .................................................................................................................................
2.              ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
(1)       .................................................................................................................................
(2)       .................................................................................................................................
(3)       .................................................................................................................................
(4)       .................................................................................................................................
3.              อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
..................................................................................................................................................................
4.              ระยะเวลาดำเนินงาน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5.              แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6.              วัตถุประสงค์
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
7.              หลักการและทฤษฎี
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
8.              วิธีดำเนินงาน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
9.              ขั้นตอนการปฏิบัติ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
10.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
11.       เอกสารอ้างอิง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์
หัวข้อ / รายงาน
รายละเอียดที่ต้องระบุ
1.         ชื่อโครงงาน
ทำอะไร กับใคร เพื่ออะไร
2.         ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
ผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้
3.         อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ครู อาจารย์ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำโครงงานของนักเรียน
4.         ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาการดำเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
5.         แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการและความคาดหวังที่จะเกิดผล
6.         วัตถุประสงค์
สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ และผลผลิต
7.         หลักการและทฤษฎี
หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน
8.         วิธีดำเนินงาน
กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ
9.         ขั้นตอนการปฏิบัติ
วัน เวลา และกิจกรรมดำเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สภาพของผลที่ต้องการให้เกิด ทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการและผลกระทบ
11.  เอกสารอ้างอิง
ชื่อเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน
เอกสารอ้างอิง 


อ.เจษฎา ดิษฐสุวรรณ(ครูเต้ง)
วิชาคอมพิวเตอร์  
jadsadar1@hotmail.com
080-7158480                                         
                                                           
                                                                     Next


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น